ගුරුවරයාට හරි මග පිළිබඳ දැනුමක් නැත්නම් හේ කෙසේ යවා ද ළමයින් හරි මගේ - සුනිල් සාන්ත