හැඟීම ප්‍රකාශනය, රස වින්දනය හා භාරතීය සංගීතයේ ශ්රුති භාවිතය