විමලප්‍රභා (2006), විදසන (2006), අභිස්තව (2006), නැණවිමල (2007), ධර්මරාජ (2007) , චරණ (2008) , මාගධී (2008), ශ්‍රද්ධාඤ්ජලි (2009), චර

Abstract:

“සාපේක්ෂතාවාදය සහ බුදුදහම”, විමලප්‍රභා, ධර්ම ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය (2006 මැයි), 59-62 සහ විදසන නදසර උවසර ලිපි සරණිය (2006 ජූනි), 101-107
“විද්‍යාව සහ බුදුදහම”, අභිස්තව ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය (2006 අගෝස්තු), 122-128
“විද්‍යාත්මක චින්තනය තුලින් අනිත්‍ය”, නැණවිමල ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය (2007), 383-395
“සැබෑ දැනුම තුලින් බුදුදහම සහ විද්‍යාව අවබෝධ කරගනිමු”, ධර්මරාජ ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය (2007 ජූනි), 210-214
“බුදුදහම සහ සාපේක්ෂතාවාදය”, චරණ ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය (2008 ජුලි), 161–169

“දැනුම, සාපේක්ෂතාවාදය සහ බුදුදහම”, මාගධී ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය (2008 දෙසැම්බර්),196-205
“වර්තමාන තරුණ පරපුර විසින් සොයා යා යුතු විමලරත්න කුමාරගම”, ශ්‍රද්ධාඤ්ජලි ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය (2009 මැයි), 100-113
“නව්‍ය නිර්මාණ කරණයේ තරු ලකුණ රත්න ශ්‍රී”, චරණ ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය (2009), 263–273
“බුදුදහම විද්‍යාව ඉක්මවා යයි”, නමස්කාර, යෞවනයේ සඟරාව (2011 මාර්තු), 20-22